Algemene voorwaarden

2021

@Ellen Pitlo-Paardenfotografie-DIAP RGB

 

 

Ellen Pitlo Fotografie
Dreefseweg 1
8191 KG Wapenveld
www.ellenpitlofotografie.nl
info@ellenpitlo.nl
KvK. 57393184

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Ellen Pitlo fotografie.

Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voorafgaand aan de reportage kenbaar maken. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Ellen Pitlo fotografie worden aangepast.

Fotoshoots
Voor de fotoshoot wordt een afspraak gemaakt die voor de fotograaf en de klant beiden schikt. In geval van slecht weer (regen, zeer donkere lucht) mag de fotoshoot worden afgezegd door fotografe of klant. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten.

Ellen Pitlo fotografie moet aan de slag kunnen met schone paarden. Laat Ellen Pitlo fotografie niet onnodig wachten op paarden die nog niet gereed zijn. Indien Ellen Pitlo fotografie toch lang moet wachten, dan kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.

Betaling
Het verschuldigde bedrag wordt voor de fotoshoot   overgemaakt op rekening IBAN NL41 RABO 0364 9422 23, als het bedrag is betaald, is de boeking definitief.

Reiskosten
Eventuele reiskosten van Ellen Pitlo fotografie zijn niet bij de prijs van een fotoreportage inbegrepen en dienen nog apart te worden voldaan. (tenzij anders is afgesproken)

Betaling & levering
Na het plaatsen van een bestelling in mijn webshop ontvangt u een bevestiging/factuur met daarop een beschrijving van de bestelling en de kosten. U kunt de bestelling in Wapenveld afhalen of per post laten afleveren.
Bestelde digitale foto’s worden via WeTransfer of via een opslag medium (zoals een USB stick) geleverd. U bent zelf verantwoordelijk voor het opslaan, het maken van een back-up en het kunnen openen van bestanden. Het geleverde bestandsformaat is JPG. Onbewerkte foto’s of RAW bestanden zijn niet verkrijgbaar; dit is immers geen eindproduct.

De levertijd kan per product verschillen, omdat producten handmatig voor u vervaardigd worden. U kunt een levertijd indicatie opvragen per product.

Ellen Pitlo fotografie draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de eindgebruiker. Nadat de artikelen door de ontvangende partij (of derden) in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de eindgebruiker over.

Indien een of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de eindgebruiker zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Indien de eindgebruiker een beschadigd pakket accepteert, gaat het risico van beschadiging en verlies over op de eindgebruiker. Aanspraken op garantie kunnen dan niet worden gemaakt.
Als het artikel defect, tijdens transport beschadigd of verkeerd afgeleverd is, dient u zo snel mogelijk, doch binnen 3 werkdagen contact op te nemen. Stuur duidelijke foto’s mee van de verpakking en het artikel.

Cadeaubonnen
U kunt bij Ellen Pitlo fotografie een cadeaubon kopen. De cadeaubon heeft een waarde van € 25,- € 50,- of € 100,-. De cadeaubon kan niet retour genomen worden en kan niet worden ingewisseld voor geld. U mag een cadeaubon schenken of verkopen aan een ander. Echter de geldigheidsdatum blijft staan op de originele dag van afgifte.

Een cadeaubon is 1 jaar geldig na afgifte door Ellen Pitlo fotografie. U kunt de cadeaubon besteden aan een fotoreportage, wenskaarten, prints, nabestellingen of mijn boek. De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de bestelling.

Een cadeaubon kan 1 keer gebruikt worden voor de volledige waarde. U ontvangt geen geld of tegoed retour indien uw bestelling een lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon. Heeft u meerdere cadeaubonnen? Dan mag u deze met elkaar combineren bij het plaatsen van uw bestelling.

Klachten, Aansprakelijkheid & Verantwoordelijkheid fotoshoots
Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 3 werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan de fotograaf te worden gemeld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen.

Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er binnen 3 dagen een officiële klacht is ingediend. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.

U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf. Deelname aan een fotoreportage is volledig voor uw eigen risico.

Auteursrechten & Publicaties
Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Ellen Pitlo fotografie. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met mij op. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten van Ellen Pitlo fotografie. U koopt een digitale foto of afdruk, niet de rechten op de foto. Indien u een foto wil gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen aan Ellen Pitlo fotografie. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met Ellen Pitlo fotografie.

Ieder toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Als u bijvoorbeeld uw paard verkoopt, heeft de nieuwe eigenaar geen recht op de foto’s. De nieuwe eigenaar zal zelf ook moeten betalen voor afdrukken, digitale bestanden en publicaties. Op alle foto’s van Ellen Pitlo fotografie rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ellen Pitlo fotografie. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie.

Ellen Pitlo fotografie mag de foto’s, te allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. Ellen Pitlo fotografie is niet verplicht dit te melden aan de eigenaar, al wordt indien mogelijk geprobeerd om u op de hoogte te brengen van aankomende publicaties.

Indien u tekst- of beeldmateriaal van Ellen Pitlo fotografie wilt gebruiken voor publicaties van welke aard dan ook, neem dan vooraf contact op met Ellen Pitlo fotografie. Er zal een passende vergoeding worden besproken.

Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient duidelijk bij de foto vermeldt te worden: “Foto: Ellen Pitlo” of “Foto: ellenpitlofotografie.nl”. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotografe een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatie rechten. Bij openbaarmaking/publicatie dient de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de fotografe te doen toekomen. Indien fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal u deze na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot het verlies van enig recht van Ellen Pitlo fotografie.

In geval van overeengekomen gebruik op internet zal u ervoor zorg dragen dat de afmetingen van het door u op internet afgebeelde fotografische werk niet groter zijn dan 800 bij 533 pixels. Geen enkel gebruik van het fotografische werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zo lang u enige uitstaande factuur van Ellen Pitlo fotografie nog niet voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Ellen Pitlo fotografie dan ook.

Ieder gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Ellen Pitlo fotografie. Bij inbreuk komt Ellen Pitlo fotografie een vergoeding toe ter hoogte van tenminste 3 maal de door Ellen Pitlo fotografie gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van € 300,-

Licenties
Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door de wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Ellen Pitlo fotografie is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur. Indien betreffende de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat dit nimmer meer omvat dan het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de fotograaf, hebben bedoeld. Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien. Indien door Ellen Pitlo fotografie toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

Privacy
Ellen Pitlo fotografie, zal in geen geval persoonlijke gegevens (email, telefoon, etc.) doorgeven aan derden of openbaar maken.

© 2021 Ellen Pitlo Fotografie | Alle rechten voorbehouden